Pro Engineer là phần mềm của hãng Prametric Technology, Corp. Một phần mềm thiết kế theo tham số.…