Bạn có thể truy cập lệnh bằng cả bàn phím hoặc hệ thống menu. Những người mới bắt…