CADISON kết hợp các công việc kỹ thuật trong một hệ thống và do đó tăng…