Tag Archives: file Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform

Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform

Thiết kế mô hình mặt 3D cho chày, cối, tấm chặn và lưu dạng đuôi “.igs”   Đưa mô hình 3D vào môi trường Autoform như sau: Khởi động phần mềm Autoform từ biểu tượng trên màn hình sau đó tạo file mới Vào File®New sẽ xuất hiện một hộp thoại:  File name: Đặt tên  […]