Machine simulation là bước tiếp theo trong việc hoàn thành các nguyên công của bạn. Sự…