Những mục đã được nói dến ở bài trước là những mục quan trọng  trong việc…