Rất nhiều công sức đã được bỏ ra cho giao diện người dùng của PTS trong quá trình…