Tag Archives: goc tọa độ powermill

Setup đúng gốc tọa độ và đơn vị trong powermill

Đây là một điều rất quan trọng trong powermill, máy sẽ ghi lại điểm cơ sở đó. Điểm cơ sở đó giống như góc tọa độ của mô hình cần gia công. Bạn cần xác định vị trí của chi tiết sao đó vị trí gia cao nhất của chi tiết nằm ở bên dưới […]