Mời tham dự Hội thảo "Cộng đồng Việt Nam - Lào hợp tác Đầu tư và Bảo vệ…