Chọn chế độ cắt khi tiện. Nhìn chung, khi gia công trên máy CNC các bước chọn chế…