Đầu tiên ta cần có một bản lắp ráp các chi tiết như bên dưới. Tại sao ta…