I-Nguồn gốc và phân loại II-Các kĩ thuật, công nghệ render, và những giải thuật tính toán ánh…