1.                 Hệ tọa độ khớp nối Mỗi một khớp nối đều có một hệ tọa độ xác định…