Hệ thống nhận diện thương hiệu là tất cả các loại hình và cách thức mà thương hiệu có…