Thẻ: kinh nghiệm bài toán tĩnh trong ANSYS 12

Chương 2: TRÌNH TỰ PHÂN TÍCH (2.2)

BÀI TOÁN TĨNH Đối với bài toán cơ học dạng tĩnh tức là phân tích vật thể ở trạng thái đứng yên dưới sự tác động của tải trọng, lực hay mômen lực. ANSYS sẽ …