8. Lắp ráp mô hình và ví dụ Lắp ráp mô hình  Ví dụ 9. Dynamic simulation (mô…