Điều khiển đầu dao cụ không có mục riêng để thiết lập như những điều…