Thẻ: lập trình tiện

Thanh công cụ Simulation của solidcam 2013

Tương tự, SolidCAM cũng cho phép ta sử dụng thanh công cụ để điều khiển quá trình mô phỏng gia công trong chế độ này. v      Chế độ Rest Material simulation Chế độ mô phỏng …

Các chề độ mô phỏng solidcam 2013

SolidCAM cung cấp cho ta các chế độ mô phỏng gia công như sau:   v      Chế độ Turning simulation Chế độ này hiển thị quá trình mo phòng gồm các đường chạy dao được …

Mô phỏng gia công solidcam 2013

SolidCAM simulation cho phép ta kiểm tra và mô phỏng quá trình gia công của chi tiết mà ta đang thực hiện. Ta có thể mô phỏng một hay nhiều nguyên công cùng một lúc …

Các loại chu trình tiện cắt đứt

Phần này cho phép bạn có thể lựa chọn một trong các lựa chọn sau: Long Với tùy chọn này, các đường chạy dao sẽ được thực hiện theo chiều dài chi tiết gia công. …

Gia công tiện tinh

Gia công tinh là lớp cắt được thực hiện vào cuối nguyên công, nhằm đạt được các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết. Now Nếu ta chọn vào tùt chọn này, nguyên công sẽ …

Gia công tiện bán tinh

Lớp gia công bán tinh là một lớp cắt được thực hiện trước khi gia công tinh nhằm loại bỏ các bậc, gồ ghề quá nhiều để hỗ trợ cho quá trình gia công tinh. …

Các kiểu offset khi tiện

Phần này cho phép ta có thể chừa lại một lượng dư gia công, mục đích của việc để lại lượng dư này là để chúng ta có thể thực hiện những nguyên công tiếp …