Lập trình tham số với các phép tính toán học. Các phép tính +, - ,x, √  và sin…