Mài rà Mài rà là quy trình mài được dùng để loại bỏ lượng dư rất nhỏ khỏi…