Tag Archives: mô phỏng inventor

Tính năng mô phỏng chuyển động trên Inventor 2014

Là module mô phỏng chuyển động trong inventor: được dùng để mô phỏng các chuyển động của cơ cấu hay một hệ thống dây chuyền. Module này chỉ thuần túy là mô phỏng chuyển động dựa trên sự biến thiên của các biến về vị trí, giá trị khoảng cách và giá trị góc… Nên […]

Các lệnh mô phỏng động học Autodesk Inventor 2014

Là module mô phỏng động học trong inventor. Được dùng để mô phỏng chuyển động của chi tiết theo các điều kiện chuyển động thực như: vận tốc, gia tốc, momen, lực… [adrotate banner=”14″] Mô phỏng này dựa trên số bậc tự do của cơ cấu và truyền chuyển động nhờ các khớp theo nguyên […]