4. Môi trường vẽ phác thảo sketch 3D 5. Tham kế bản vẽ theo tham số