Việc nhập cho phép các chi tiết có sẵn được thêm vào các chi tiết hiện hành. Sử…