Hole Manager Hole Manager vẽ một dấu X trên đỉnh lỗ và 1 đường dẫn xuống điểm khoan…