Việc thiết kế và hoàn thiện sản phẩm của các kỹ sư là rất quan trọng vì vậy…