Chương trình con thành phần. Chương trình con thành phần được ứng dụng để mô tả nhiều chuyển…