Lượng chạy dao Lượng tiến trên máy phay có thể được xác định bằng khoảng chạy của chi…