Chương trình Học bổng Sau Đại học của chính phủ Nhật (MEXT) dành cho sinh viên quốc tế trong các chuyên ngành Kỹ…