Tag Archives: scan 3d cho sinh viên

Lưới và hiển thị bề mặt

Một đám mây điểm trong scan 3D có thể gồm các thông tin texture, và một lưới cũng có các thông tin này. Trong hình ví dụ bên dưới, bên trái thể hiện lưới không có thông tin texture và hình bên phải là lưới có texture. Hình này giúp minh họa cách mà lưới […]