Thẻ: so sánh chia lưới

Hiểu về lưới mesh trong scan 3D

Lưới là một dữ liệu kết hợp các dữ liệu 3D ( gồm điểm, cạnh và các mặt) thường là dạng tam giác. Và lưới thường dùng trong công nghệ CAD/CAM/CAE và các chương trình máy …