Hướng dẫn này có thể xem như hoàn chỉnh để bạn có thể chuyển 1 file đã thiết…