Tag Archives: tại sao an toàn trong xưởng cơ khí

An toàn trong xưởng cơ khí

An toàn trong xưởng cơ khí   Nội dung   Sau khi hoàn tất Bài học này bạn sẽ có khả nàng 1.     Nhận biết các phương pháp làm việc an toàn và không an toàn trong xưởng. 2.     Đánh giá và giải quyết các nguy cơ có thể gây mất an toàn trong xưởng. […]