Chọn vị trí và tỉ lệ cho khung hình là một trong những công cụ tuyệt vời nhất…