Photoshop có rất nhiều thông số có thể điều chỉnh, liên quan tới rất nhiều khía cạnh của…