Backplot là một hoạt động cho phép các bạn có thể thấy được các…