10. Thiết kế theo kiểu Farame Lệnh Standard (mm).iam Công dụng: vào môi trường trường lắp ráp 11.…