Các lỗi xảy ra khi cài đặt phần mềm thường khá khó chịu, nó tốn của bạn rất…