Thẻ: thông số tạo chi tiết gibbscam

Nhập chi tiết vào gibbscam

Thiết lập 1 chi tiết Thiết lập một chi tiết để xác định đơn vị đo lường và kích thước  chi tiết, loại gia công để cắt chi tiết, các vật liệu tạo chi tiết …