Cân bằng động là làm cho trọng tâm của một vật trùng với trục quay của nó. Một…