Các quy trình hoàn tất chuốt, xọc Các dụng cụ cắt cầm tay nói chung được dùng để…