CNC phát triển với tốc độ ngày càng tăng, và công dụng của nó sẽ tiếp tục…