Để đảm bảo yêu cầu về khí thải cũng như độ ô nhiễm môi trường, suốt thời gian…