Để có thể hiệu chỉnh hoặc thay đổi vị trí của một vật thể nào đó, trước hết…