Cơ khí – Chế tạo máy đi sâu vào việc nghiên cứu, tìm hiểu các nguyên lý hoạt động và cấu tạo của máy móc, trang thiết bị. Từ đó, có thể chế tạo và cải tiến các thiết bị, linh kiện, máy móc nhằm nâng cao năng suất hoạt động, giảm chi phí sản xuất trong ngành công nghiệp chế biến, sản xuất. Tài liệu Cơ khí – Chế tạo máy gồm kiến thức thức xoay quanh các môn sau: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ Kim loại, Cơ điện tử, Công nghệ tự động, Thiết kế máy, thực hành nghề và Kỹ nghệ Gỗ. Tài liệu Cơ khí – Chế tạo máy tập hợp các giáo trình, ebook, cẩm nang kỹ thuật, bài viết hay giúp các bạn học tập và nghiên cứu, giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn, khả năng đáp ứng cao trong các môi trường làm việc đa dạng.

Bài giảng Chế tạo máy:

tailieucokhi

MỤC LỤC

I. Phần 1: Phần lý thuyết

Chương 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

1.1 Các nội dung cơ bản

1.2 Mô hình diễn tả hệ thống điều khiển

1.3 Mô tả toán học các phần tử điều khiển cơ bản

1.4 Phân loại hệ thống điều khiển

1.4.1. Hệ thống điều khiển hở và hệ thống điều khiển kín.

1.4.2. Hệ thống điều khiển liên tục và gián đoạn

1.5 Tuyến tính hóa các hệ thống phi tuyến

1.6 Ứng dụng MatLab

Chương 2. HÀM TRUYỀN ĐẠT

2.1 Hàm truyền đạt

2.2 Sơ đồ khối – Đại số sơ đồ khối

2.3 Graph tín hiệu và qui tắc Mason

2.4. Các hệ thống lấy mẫu dữ liệu

2.5 Hàm truyền đạt của hệ thống rời rạc

2.6 Ứng dụng MatLab

Chương 3. KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI.

3.1 Các mô hình không gian trạng thái.

3.2 Mô hình không gian trạng thái và các phương trình vi phân

3.3 Xác định biến trạng thái từ hàm truyền

3.4 Xác định hàm đáp ứng từ phương trình trạng thái

3.5 Ứng dụng MatLab

Chương 4. ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH.

4.1 Khái niệm chung

4.2 Khái niệm ổn định và các định nghĩa chính

4.3 Trị riêng và tính ổn định của hệ thống

4.4 Các tiêu chuẩn ổn định

4.5 Ứng dụng MatLab

Chương 5. TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ QUAN SÁT ĐƯỢC CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN.

5.1 Tính điều khiển được của các hệ thống liên tục.

5.2 Tính quan sát được của các hệ thống liên tục.

5.3 Tính điều khiển được của các hệ thống gián đoạn.

5.4 Tính quan sát được của các hệ thống gián đoạn.

5.5Ứng dụng MATLAB.

Chương 6. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN.

6.1 Mở đầu.

6.2 Các khâu động học của hệ thống điều khiển.

Chương 7. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG THUỶ LỰC.

7.1. Các phần tử cơ bản

7.1.1. Bơm dầu.

7.1.2. Van tràn, van an toàn.

7.1.3. Van giảm áp

7.1.4. Bộ điều chỉnh và ổn định tốc độ.

7.1.5. Van điều khiển.

7.1.6. Cơ cấu chấp hành.

Linkdowload :

http://www.data.advance-cad.com?download=592 [/like-gate]

TÀI LIỆU CƠ KHÍ - CHẾ TẠO MÁYwebTài liệu cơ khí
Cơ khí - Chế tạo máy đi sâu vào việc nghiên cứu, tìm hiểu các nguyên lý hoạt động và cấu tạo của máy móc, trang thiết bị. Từ đó, có thể chế tạo và cải tiến các thiết bị, linh kiện, máy móc nhằm nâng cao năng suất hoạt...