Tạo chu trình phay xoắn ốc, Spiral Milling bằng Catia

– Chu trình Spiral Milling (phay xoắn ốc) gia công rất tốt Surface mà không cần sử dụng những dụng cụ cắt nhỏ đặc biệt. Nó đưa ra những kết quả đặc biệt cho vùng tương đối phẳng. Sử dụng kiểu chu trình này để tối ưu hoá thời gian gia công bằng cách giảm bớt StepOver.

1. Click nút Spiral Milling ICon. Hộp thoại xuất hiện:

– Chọn thông số hình học cho chu trình tại Geometry Tab:

2. Thiết lập các thông số gia công Machining Parameter Strategy :

– Machining Tab:oc 1


ICon động.

+ Horizontal zone selection: Lựa chọn vùng gia công Zone nằm ngang. Có 2 kiểu: Automatic  (Các Surfaces coi như là nằm ngang tương ứng thoả mãn góc lớn nhất cho phép được tự động chọn để gia công); Manual  (Một đường màu đỏ hiện ra trên ICon động. Click nó và chọn Select Contours và chọn các Contour, edge (phải khép kín) trên Viewer để định ra vùng gia công, lựa chọn này sẽ tính toán toàn bộ các Surface bên trong vùng gia công giữa các Contour, edge dù Surface đó có nằm ngang hay là không. Có thể định nghĩa nhiều Contour, edge khép kín – nếu chọn 1 Contour, edge khép kín bên trong 1 Contour, edge khép kín khác thì chỉ vùng giữa 2 Contour,edge khép kín mới được gia công).

oc 2

+ Offset on Contour : Contour sẽ được Offset và vùng gia công sẽ là vùng Contour Offset.

– Radial:oc 3

– Axial:oc 4

+ Sequencing: Xếp thứ tự gia công. Có 2 dạng là: By Zone oc 5