Tạo đường cơ từ một tiết diện Creo Parametric 2.0

Bạn có thể lấy đường cơ từ giao của mặt phẳng với các mặt đối tượng khác.

  •  Có thể dùng mặt hoặc khối.
  • Các đường biên dùng để tạo các đường cơ chuẩn.

 

tao 1 tiet dien

 

 

Có thể tạo theo một trong ba cách sau:

 

  •   Dùng tùy chọnCurvefromCrossSection để Tạo đường cơ chuẩn bằng cách chọn mặt phẳng chuẩn từ danh sách sổ xuống.
  • Có thể tạo hoặ chọn một mặt cắt ngang từSectionstabtrongView

Manager,sau đó nhấp chuột phải vàovà chọnCurvefromxsec.

  •  Bạn có thểmở rộngSectionsnodetrongmodeltree, nhấp chuột phải vàomột tiết diện và chọnCreatCurve.