Tạo file gia công mới trên phần mềm mastercam X9

Các chi tiết có thể được vẽ bằng nhiều phần mềm khác nhau kể cả mastercam, đối với gia công 2D bạn phải chuẩn bị trước chi tiết mà muốn gia công hoặc chỉ cần các biên dạng tạo nên chi tiết đó vì vậy bạn không cần phải vẽ luôn cả chi tiết. Nhưng nhiều khi đối với những chi tiết tuy là gia công 2D nhưng do độ phức tạp cao, bạn cũng cần phải xây dựng mô hình để qua trình quan sát được trực quan hơn. Vấn đề thiết kế bạn phải tự trang bị cho mình hoặc có thể tham khảo các tài liệu hướng dẫn thiết kế trên mastercam, ở đây chi tập trung vào phần gia công trên phần mềm mastercam X9

file-gia-cong-mastercam

Mở file mô hình vào môi trường mastercam, có thể chuyển sang khung nhìn top và chế độ hiển hị WireFrame để thấy rõ các biên dạng và kích thước mô hình.

Chú ý: Nên phân level cho mô hình mastercam, có thể sử dụng level 1 cho hình vẽ của các contour, level 2 là mô hình Solid của chi tiết, Level 3 là kích thước. Nên sử dụng nút Alt + chuột giữa để xoay mô hình nhằm quan sát các góc độ khác nhau của chi tiết sau đó trơ lại khung nhìn Iso

Xem thêm kho tài liệu mastercam