Tạo Fill Surfaces Creo Parametric 2.0

Bạn có thể điền kín một phác thảo để tạo một mặt

Yêu cầu của phác thảo:

  •  Phải có một đường cơ.

–   Có thể là internalhoặc  external.

  •  Phải là đường kín.

–   Có thể có nhiều vòng lặp.

  •  Có thể  là bất kì hình dạng nào.
  •  Có thể tham chiếu với hình học khác.

tao fill 1

Hình1– Điền đầy một phác thảo

tao fill 2

Hình2 Tạo mặt với nhiều vòng kín