Tạo hệ trục tọa độ gia công trong Catia

– Lệnh này dùng để tạo một hệ trục toạ độ gia công và gốc toạ độ gia công trong chương trình. Nó là hệ toạ độ dùng để tính toán đường dụng cụ Toolpath.

– Ví dụ: Các toạ độ xuất ra được tính toán trong hệ toạ độ gia công AXS1 với gốc toạ độ Origin (0,0,0) là:

do 1


 

Tương tự cùng với đường Toolpath đó trong một hệ toạ độ gia công Machining Axis AXS2 với Origin (0,0,20) là:

 

do 2

1. Click nút Machining Axis . Hộp thoại hiện ra.

2. Chọn biểu tượng Origin hệ trục toạ độ động đưa ra.

3. Chọn 1 điểm hoặc 1 đường tròn để định nghĩa gốc toạ độ của hệ trục toạ độ gia công.do 3

4. Chọn 1 trong các trục (trục Z chẳng hạn) trong ICon động để định nghĩa hướng của trục đó. Một hộp thoại hiện ra:do 4

– Có thể định nghĩa trục Z bằng tay Manual (chọn 1 đường thẳng hoặc 1 cạnh nào đó, hoặc chọn 2 điểm trong màn hình để định nghĩa hướng), hoặc có thể nhập véctơ của trục Z để định hướng trục Z bằng cách nhập vào các trục X, Y, Z các giá trị (). Hoặc có thể quay trục Z (Angles) quanh 1 trục nào đó. Thường người ta định nghĩa trục Z trước do mặt XY luôn vuông góc với trục Z.

– Click OK để xác nhận hướng.

6. Lặp lại với các trục khác hoặc các mặt phẳng XZ, YZ.

7. Có thể Click Origin Checkbook nếu muốn chỉ định một Origin.

– Cho kiểu máy nào đó nó có thể được sử dụng để định nghĩa một Origin Number  và Group . Kết quả sẽ như sau:do 5

Dòng cuối cùng có Origin là (0,0,0) và số Number (1) và nhóm Group (1).

8. Nhập tên của trục toạ độ gia công để tạo. Tên này sẽ được hiển thị trên màn hình.

9. Chọn Syntax Tab Page .

– Chọn Initialize from PP words table CheckBox để tra cứu trục toạ độ gia công hoặc Origin định nghĩa trong PP table đó được tham khảo bởi Part Operation.

– Mặt khác, nhập một PP Instruction cho hệ trục toạ độ gia công hoặc Orgin. Cú pháp do người dùng định nghĩa này không liên kết với PP Table và giá trị của nó không được kiểm tra bởi chương trình.

10. Click OK để tạo hệ trục toạ độ gia công hoặc origin hỗ trợ chu trình trong chương trình