Tạo hình nổi tròn xoay Artcam Pro 9

Spin Relief dùng để tạo hình nổi tròn xoay. Tiết diện sẽ quay quanh điểm bắt đầu của nó

Ví dụ về Spin

  • Tạo mô hình mới có kích thước 25mm x 25mmđộ phân giải 1078 x 1078 với gốc tại tâm.
  • Từ 2D view menu, Chọn Snap Grid Settings và nhập kích thước lưới1mm đồng thời tick chọn Snap to grid.
  • Dùng lệnh  polyline để tạo vector bằng cách bắt vào các điểm lưới như hình dưới..

hh artcam 1 hh artcam 2 hh artcam 3

  • Nhấn F3.

Hình nổi hoàn chỉnh như dưới.

 

hh artcam 5

 

Từ File menu, Chọn Save để lưu mô hình